یکی از کاربران مطرح کرده بود: میگن بخشی از مشکل حجاب، تهاجم فرهنگ غربیه. پس چرا درمصرف لوازم آرایشی، از غرب جلوتر افتادیم؟

نتیجه گرفته بود که مشکل حجاب، از سخت گیری حکومتی است.

پاسخی به قلم مدیر سایت:

۱- فقه شیعه، به حجاب، باور قطعی دارد. دفاع های کارکردی هم در کنار دلایل نقلی از آن داریم.

۲- فعلا تفکر غالب در غرب، مطلوب بودن بی حجابی (به معنایی عمومی آن) است.

۳- افزودن جلوه گری به پوشش غربی (آرایش کردن و …)، مشکلات قابل توجهی را در پی دارد و علاوه بر ایجاد ناامنی رفتاری برای زن در برخورد دیگران، منزلت زن را هم در آن فضا خدشه دار کرده و منافی تحصیل و کار در محیط درسی و کاری است. لذا غرب با پی بردن به این مشکلات، لباس پوشیدن جلوه گرانه و آرایش را محدود به شرایط خاصی کرده اند. اصطلاحا فرهنگ سازی نموده اند تا آفت هایش کاهش یاید. (چون به هر حال این قدر، مشکل را می فهمند)

۴- متاسفانه به وسیله رسانه های علیه دین، ۲ اتفاق افتاده:
اولا الگوی رفتاری و جلوه گری آنان به عنوان پیشرفت و راه درست نمایش داده شده است.
ثانیا دین را در این زمینه بسیار مورد اتهام های ناجوانمردانه زیرکانه قرار داده اند.

۵- نتیجه این شده که از آن جهت که نه حجاب اطرافیان شخص آگاهانه بود و نه کنار گذاشتن حجابش آگاهانه است، دیگر آن رعایت هایی را که انسان غربی سال ها ضرورتش را فهمیده، شهروند مسلمان استحاله شده، نمی فهمد.

به همین علت است که متاسفانه آن قدر داریم در مصرف لوازم آرایش و تبرج در عرصه عمومی افراط می کنیم که جلوه ای از حماقت یافته است. حتی از نگاه انسان غربی.

البته این را هم باور دارم که بخشی از لجبازی ها به خاطر آزاد نبودن حجاب یا بی حجابی در جامعه ماست که البته در هر تصمیمی باید دید چه چیز به دست می آوریم و چه چیز از دست می دهیم.

گاه چاره ای از این سخت گیری ها نیست.

این باید در جای خودش بررسی شود. اما به نظرم عامل اصلی، همان قبلی است وگرنه اگر کسی استحاله نشود،‌ سر دین و سعادت خود با کسی لجبازی نمی کند.