فلسفه وجود آیات متشابه و صریح نبودن برخی آیات

حجت حاجی کاظم سوال آیا برای بوجود نیامدن اختلافات در تفسیرات مختلف از قران بهتر نبود خدا قران را طوری نازل می کرد که نتوان از هر آیه چند مدل تفسیر کرد و همه مردم یک برداشت داشته باشند؟ و امام فقط بر اجرای آنها نظارت کند؟ پاسخ واقعیت این است که خداوند بنا نداشته […]

اسکرول