رمان خوب راز فرشتگان، آغازی برای مسیری مهم و ضروری است.

تلاشی از سوی استاد مظاهری سیف که باید نویسندگان و پژوهشگرانی دیگر نیز به این مسیر بپیوندند.

اما به نظر می رسد خواننده باید به نکاتی توجه کند

اگر رمان راز فرشتگان را می خوانید، حواستان باشد که تصور نکنید فرشتگان و فضای ملکوت، مادی است.

 

در داستان نویسی، مجبوریم بسیاری از مسائل معنوی را با توصیف های مادی بیان کنیم.

 

حتی شاید بسیاری از توصیف های قرآنی درباره فرشتگان (مثل بال فرشته) استعاره از امری غیرمادی در فرشتگان باشد و برای فهم بهتر ما چنین بیان شده باشد.

 

بنابراین حواسمان باشد که خیلی چیزها در ماجرای فرشتگان رازآلود است و فقط برای فهم بهتر ما توصیف مادی شده است.