عکس + توضیحات

منتخب گلستان سعدی

منتخب گلستان سعدی وقتی لغزشی دیدی وقتی جای نهی نبود وقتی خودش پشیمان بود کریمانه بگذر و چشم ببند. آیه مربوطه یعنی: از لغو کریمانه می گذرند.

اسکرول