جهاد و شهادت

آیا آرزوی شهادت آرزوی مرگ و جنگ نیست؟

حجت حاجی کاظم بر اساس آموزه رضا به قضای الهی، قرار نیست بر شهادت اصرار کنیم. در واقع نباید بر مرگ با شهادت اصرار نماییم. آرزوی شهادت داشتن یعنی ترجیح خودم این است که زمانی که قرار شد از دنیا روم، با این قالب که نماد قربانی شدن در برابر حق است بروم. هر زمان […]

اسکرول