فلسفه اسلامی و تفکیک

یادداشتی بر مقاله هستی و چیستی در فلسفه اثر جناب آقای مصطفی ملکیان

حجت حاجی کاظم مقاله ایشان یکی از مقالات جالب توجه در نقد و نفی ترکیب فلسفه اسلامی است. بنده این ادعا را تایید یا رد نکرده و تنها به خاطر قوت علمی این مقاله آن را ذکر نموده و یادداشتی مختصر نسبت به آن ذکر می نمایم. امیدوارم سر فرصت آن را مجدد بررسی نمایم: […]

اسکرول