مشروبات الکلی و قتل

در برخی کشورها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قتل ها به نحوی مرتبط با نوشیدن مشروبات الکلی است. منبع: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf

اگر کسی بتواند معتاد را نجات دهد …

حجت حاجی کاظم سخن از اعتیاد در خانواده، سخن از آدم هایی است که تعهد به خود و دیگران را فراموش کرده اند. سخن از دود و آزار و اشک و درد است. سخن از بلایی است که جامعه را دردمند کرده است. اما در میان همه فرشته های نجات، همه پزشک ها، همه سازمان […]

اسکرول