نکاتی برای طرح زنجیره احسان

آسیب های فیزیکی

به ویژه درباره کسانی که نیت دارند دیگران را با وسیله شخصی خود برسانند، همانند یک راننده تاکسی، اصول ایمنی سوار کردن مسافر را دقت داشته باشند.

البته نه آنکه در این موضوع افراط کنیم.

 

اولویت های احسان

به طور قطع، اولویت در احسان، احسان به خویشاوندان خویش است و از همه مهم تر، احسان به خانواده خودمان.

حواسمان باشد نکند جایی به دیگران احسانی کنیم که خانواده خودمان آسیبی ببیند که برایش صبر کردن برآن دشوار باشد.