راستی یکی دیگه از کارهایی که میشه در زنجیره احسان انجام داد، بنزین رسانی است.

به آنان که در راه مانده اند.

خصوصا موتورها.

درحد نیم لیتر.