خبری در خبرگزاری تسنیم و برخی دیگر از خبرگزاری ها با این عنوان منتشر شده است که:

طلاب از داشتن گوشی‌های اندرویدی و آیفون منع شدند

متاسفانه عنوان این خبر، غلط است. به دو علت:

۱- موضوع آیین نامه مربوطه تنها درباره مراکز آموزشی و خوابگاه های طلاب است (در واحدهای آموزشی و خوابگاهی کشور) و نه زندگی شخصی و تبلیغی طلبه ها. لذا تیتر «طلاب از داشتن گوشی‌های اندرویدی و آیفون منع شدند.» نادرست است.

۲- آیین نامه مربوطه، در جهت ایجاد وحدت رویه درباره مجاز دانستن وسایلی ارتباطی است و نه ممنوع دانستن برخی وسایل ارتباطی. لذا تیتر «طلاب از داشتن گوشی‌های اندرویدی و آیفون منع شدند.» نادرست است.

توضیح

طلاب مستقر در مراکز آموزشی و خوابگاه ها که به طور معمول اوایل طلبگی خود را به صورت «تحت برنامه» می گذرانند، در این مراکز با حجم بسیار زیاد دروس مواجه هستند. ورودی حوزه های علمیه معمولاً از سیکل و دیپلم است و در صورت عدم تمرکز طلاب بر دروس، به علت دشواری درس ها، احتمال ضعیف شکل گرفتن پایه درسی آنان وجود دارد. از این روی نسبت به استفاده از وسایل ارتباطی، تفریحی و حتی مطالعات فوق برنامه، سخت گیری های خاصی در اوایل وجود دارد. این آیین نامه بیشتر از آنکه منع از استفاده اندروید داشته باشد، مجاز دانستن استفاده از گوشی ساده در کلیه مراکز آموزشی و برای طلاب تحت برنامه را توصبه می نماید.

البته من در مقام دفاع از فلسفه این آیین نامه نیستم و تخصص و اطلاع کافی برای چنین اظهار نظری ندارم. سخنم تنها این است که شیوه انعکاس خبر نادرست بوده است. به خصوص اینکه برخی خبرگزاری های دیگر و شبکه های اجتماعی در این خصوص شیطنت کرده اند.