با گوش کردن این ۵۰ دقیقه، تا حدودی به جواب سوالات زیر می رسید:

  • واجب بودن تمکین زن نسبت به مرد، به نفع مرد است یا زن یا هردو؟
  • آیا مدل تساوی کامل زن و مرد می تواند زندگی زندگی شیرین را به دنبال بیاورد؟
  • تفاوت های اساسی نگاه اسلامی با نگاه لیبرال درباره رابطه زن و مرد چیست؟

 

به نمودارهای ذیل هم برای درک بهتر مطلب توجه داشته باشید: