چند تفاوت برنامه انبیا با برنامه های علوم انسانی برای بشریت:

  • برنامه انبیا، تقریبا بدون سعی و خطاست در حالی که تجویزهای علوم انسانی برای بشر همواره با تغییر نظریه و تجربه چالش ها تغییر می کند. البته اینکه از گذشته درس گرفته می شود ارزشمند است اما همین درس ها به قیمت له شدن عده ای تمام می شود.
  • برنامه انبیا، با بروز نتایج شگفت خود، اطمینان به وجود خداوند ایجاد می کند.
  • برنامه انبیا، از تعرض به حقوق طبیعت جلوگیری می کند.
  • برنامه انبیا، در عمل جلوی تقویت رذایل اخلاقی مثل حرص و فرعونیت را می گیرد.