پروژه تحلیل شبهات

پروژه تحلیل شبهات در مدت حدود ۴ سال در حوزه های مختلف دنبال شده است و قرار است به تدریج محتواهایی از آن در پایگاه تقدیم شود.

انواع تحلیل های انجام شده

۱- روش پاسخگویی به شبهات

۲- رصد و تحلیل برخی محورهای شبهات از منظر محتوا

۳- تولیلد برخی متن ها علیه متن های شبهاتی

در حال حاضر می توانید برخی متن های تولید شده را ملاحظه فرمایید:

اسکرول