بیشتر مطالب، تولید خودمان است و اگر نباشد، منبع را ذکر کرده ایم.

برای ما مهم است این ها

چه قدر دلبستگی خانواده ها کم شده است!

چه قدر آمار طلاق و طلاق عاطفی زیاد است!

چه قدر وفاداری و سلامت جنسی کاهش یافته است!

به نظر ما همه این ها به خاطر بی اخلاقی و دوری از نگاه دینی است. اثبات خواهیم کرد.

کل موضوعات و ریز موضوعات سایت به شرح ذیل است:

گروه های حرف های میقات مهر