شما می توانید برای طرح ایده یا اعلام آمادگی در برگزاری برنامه های احتمالی اعلام آمادگی کنید.

۰۹۱۹۹۷۱۰۰۹۶
h.hajikazem@gmail.com