آسیب های مهد کودک

خانه سالمندان، مهد کودک و …

به قلم: حجت الله حاجی کاظم همه چیز برای ساخت خانه سالمندان قطعی شده بود.. مردم آن شهر، بودجه را برگرداندند. گفته بودند: ما مهد کودک نداریم که نیاز به خانه سالمندان داشته باشیم. از وقتی پدر و مادرها برای تامین آینده فرزندانشان (!) هر دو، صبح تا شب کار کردند و کودکان خود را […]

اسکرول