ابراز نظر بدون دانش

تحلیلی بسیار جالب از اشکال جامعه ما در اظهار نظر بدون تخصص

به قلم: دکتر محمود سریع القلم چرا این نکته به نظر می‌رسد میانگین ایرانی‌ها تقریبا در مورد هم چیز و هم کس اظهار نظر می‌کنند؛ بعضا با قاطعیت! عبارات من نمی‌دانم، من اطلاع ندارم، من به اندازه کافی اطلاع ندارم، من مطمئن نیستم، من باید سئوال کنم، من باید فکر کنم، من شک دارم، من […]

اسکرول