برخورد با بی حجابی

بی حجابی چه قدر مهم است که این قدر نسبت به آن حساسیم؟

حجت حاجی کاظم یکی از دوستان پرسیده بود: چرا با این همه دروغ ؛ با این همه تهمت و … نباید منتظر عذاب باشیم ولی به خاطر نقص ظاهر چندتا جوون باید انتظار عذاب داشته باشیم ؟ به نظرم خیلی از افرادی که حجاب مناسبی ندارند ؛ قصد و نیّت نامناسبی ندارند . . . […]

اسکرول