موقع اذان فکر می کردم که چقدر پیش آمده به خود گفته ام چند روز محکم بنشینم فلان کار را انجام بدهم تمام شود. آن قدر غرق آن کار شده ام که به دل کمتر پرداختم. دقیقا همین وقت ها بوده که هر چه سعی کرده ام، آن کار به نتیجه نرسیده است. انگار آن قدر این اتفاق تکرار می شود که بت ساختن از نتیجه ها و موفقیت های ظاهری را کنار گذاریم. کار کنیم اما اصل برایمان خدایی عمل کردن باشد.خدا!ممنون از تربیت زیبایت.{-۴۱-}