حجب در ایران

میگن بخشی از مشکل حجاب، تهاجم فرهنگ غربیه. پس چرا درمصرف لوازم آرایشی، از غرب جلوتر افتادیم؟

یکی از کاربران مطرح کرده بود: میگن بخشی از مشکل حجاب، تهاجم فرهنگ غربیه. پس چرا درمصرف لوازم آرایشی، از غرب جلوتر افتادیم؟ نتیجه گرفته بود که مشکل حجاب، از سخت گیری حکومتی است. پاسخی به قلم مدیر سایت: ۱- فقه شیعه، به حجاب، باور قطعی دارد. دفاع های کارکردی هم در کنار دلایل نقلی […]

اسکرول