خانواده الهی

نکته چهارم از ۱۰۰۱ نکته: مؤمنی می ماند که برای اهل خود برنامه معنوی نداشته باشد؟

حجت الله حاجی کاظم وقتی در مسیر حق قدم می گذاری، در اولین ایستگاه، باید دستان خانواده و دوستانت را بگیری. و بخواهی آنان هم دستانت را بگیرند. برای رهایی از آتش حسادت ها و کینه ها، دروغ ها و ناحقی ها، برای دوری از لحظات دشمنی با خداوند رحیم. گاهی تو آنان را می […]

اسکرول