یکی از سختی های زنجیره احسان آن است که نمی دانی چگونه مطرح کنی که می خواهی کاری برای کسی انجام دهی.

وقتی می خواهی کسی را سوار موتور یا ماشین نمایی، می ترسی نکند جواب محبتت را با بی محبتی بدهد.

می ترسی به این خاطر که نیت تو را درک نمی کند، به تو بی احترامی کند و …

این ترس ها را باید کنار گذاریم.

باید محکم پیش رویم. حتی به قیمت غریب بودن برای دیگران.