والدینی که ناهنجاری خود را موثر در تربیت فرزند نمی بینند.

حجت حاجی کاظم آن روزها، دانش آموز بودم. گاهی در دعاها، در تلویزیون و … می دیدم که بزرگترها اشتباه می کنند، پشیمان می شوند، توبه می کنند، کیفر می شوند و … به خودم می گفتم پس چرا همیشه معلم ها، پدر و مادر و بقیه بزرگترها، فقط دنبال نصیحت و تذکر دادن به…

نکته سوم از ۱۰۰۱ نکته: زیان معنوی اهل تو، همان زیان معنوی توست.

حجت الله حاجی کاظم کودک، جانماز پدر را می کشاند و با خود می برد. پدر، ابروها را در هم می کشد و برای کودکش نقشه می کشد. … پدر فکر می کند که حق داشته اخم کند. انگار دیگر، زیبایی نماز برای کودک فهمیدنی نیست. پدر، زیان کرده است. زیانی که قیامت آثارش را…