مشروبات الکلی و قتل

در برخی کشورها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قتل ها به نحوی مرتبط با نوشیدن مشروبات الکلی است. منبع: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf