معنای باء بسم الله

باء و اسم در بسم الله (نکته ۱۹ و ۲۰ از ۱۰۰۱ نکته مهریه همسر)

ح- حاجی کاظم اسم، نشانه است. اسم خدا یعنی چیزی خدا ما را به خداوند منتهی می کند. عالم،‌ اسم الله است و من و تو در ارتباط با کلیه امور و موجودات هستی، با نشانه هایی منتهی به خداوند مواجه می شویم. وقتی با دین و آیات خدا و نشانه های عظمت هستی مواجه […]

اسکرول