مقاله آگاسی

طبیعت مسائل علمی (درباره متافیزیک علم) بر اساس مقاله آگاسی

تدوین قسمت اول: حجت حاجی کاظم تدوین قسمت دوم: پوریا علی حسن زاده ویرایش: ح-حاجی کاظم اشاره: با توجه به اهمیت مفهوم و سرفصل های متافیزیک در درک علم تجربی، با محوریت یک مقاله یا یک مبحث، به سرفصل هایی از آن می پردازیم. نویسنده هر متن، در ابتدای آن معرفی می شوند. کلاس مربوطه […]

اسکرول