چرا مرجع تقلید؟

تصور پیروی غیرعاقلانه در واژگان تقلید و مرجع تقلید

چرا از اول نگفتیم مراجعه به کارشناس دینی؟ گفتیم تقلید و منظورمان مراجعه به نظر کارشناسان فقهی بود و همین موجب شد تقلید را مقابل عقل قرار دهند و امثال آغاجری از آن سوء استفاده کنند. وقتی برای همه کسانی که با دقت در فقه بررسی کردند روشن است که پیروی از یک فقیه، از […]

اسکرول