کودکان بی سرپرست

همه چیز، دولت نیست. پناه بی پناهان جامعه خود باشیم.

به قلم: حجت حاجی کاظم با مردی همسفر شده بودم. از زندگی خود گفت. داستان عجیبی داشت. در ۱۰ سالگی پدر و مادرش را از دست داد. در روستا زندگی می کرد. پیش مردی به چوپانی مشغول شد. مرد، با او بدرفتاری می کرد. یک بار او را به شدت کتک زد، سرش را شکست […]

اسکرول