تخریب چهره رئیس جمهور

رئیس جمهور جدید

آقای روحانی با وجود همه نقدهای جدی که به ادبیاتشان وارد می دانیم، رئیس جمهور جدید ما هستند. به ایشان احترام می گذارم و برای موفقیتشان در رشد معنوی جامعه دعا می کنم. تخریب و همکاری نکردن در ادبیات ما نیست. ما برای توبه کار کردن مردم نسبت به او نقشه نمی ریزیم. هرچند برای […]

اسکرول