اشک و نماز

آیا جا ندارد در طول هر نماز خود دست کم یک قطره اشک بریزیم؟ چه قدر قدر نماز را کم دانسته ایم که برای اشک ریختن در نمازهایمان برنامه ای نداشته ایم. وقتی سبحان ربی می گوییم، جا ندارد بر زیبایی رب و مربی خویش بگرییم؟   ====================================== نکته فقهی: گریه با صدا که موجب…