منتشر شده در نشریه پنجره

ویژگی‌های مدیران در نظام اسلامی

حجت الله حاجی کاظم – منتشر شده در نشریه پنجره – مهندسان استان قم مقدمه مدیریت، هنر و مهارت اداره کردن یک مجموعه است و مدیر باید نحوه تعامل با زیردستان، هم سطحان و مقامات ارشد خود را طراحی و اجرا نماید. اگر قرار باشد مسلمان باشیم و مسلمانی کنیم، باید در جایگاه مدیریت نیز […]

اسکرول