بنا کردن سیاست بر قدرت طلبی و نژادپرستی چه قدر وحشتناک است!!! پدر صبر کن … !!! جمله کودک این سرباز آلمانی که در کانادا پس از برهم زدن صف توسط هیتلر اعدام شد. (منبعم در اینکه کجا بود و اعدام شد یا خیر، زیاد موثق نیست. در یک ایمیل آن را دیدم اما به هر حال اگر چنین باشد، خیلی تکان دهنده است.)

خشونت و اعدام