روحانی بسیار محترمی آموزش احکام می گفت. در مورد اسما متبرکه راهکار جالبی ارائه کرد که البته برایم دریغ آورد:

«در کیسه ای بریزید و بعد از آنکه جمع شد، به نان خشکی بدهید برای خمیر کردن ببرد»

دریغ من از این بود که سخن وقتی اینجا رسید، نگفتند خوب است هر مسلمان سطلی برای کاغذ در منزل داشته باشد و همه کاغذهای باطله را برای بازیافت در آن بریزد.

اگر چنین می‌گفت، هم قدمی برای کمتر قطع شدن درخت بود که روش رسول گرامی اسلام است، هم دشمنی با اسراف بود و هم احترام به کتاب و کاغذ که سبک زندگی فرهیخته اهل ایمان است.

چه بسیار تأکید بر این شده است که بدون ضرورت، درختی را قطع نکنید و اکنون عقل می گوید بازیافت کاغذ، راهی به سوی این مسیر است.

خوب است فرهیختگان فرهنگی در ارائه سبک زندگی، دایره نگاه را بزرگتر کنند.

به قلم حجت حاجی کاظم

paper-save-mighatemehr