حوزه و طلبگی

حساب ویژه برای کاغذ

روحانی بسیار محترمی آموزش احکام می گفت. در مورد اسما متبرکه راهکار جالبی ارائه کرد که البته برایم دریغ آورد: «در کیسه ای بریزید و بعد از آنکه جمع شد، به نان خشکی بدهید برای خمیر کردن ببرد» دریغ من از این بود که سخن وقتی اینجا رسید، نگفتند خوب است هر مسلمان سطلی برای […]

اسکرول